Rebecca Malope – Moya Wami

Moya Wami Rebecca Malope
Downloaded 13301 times 13301 Played 6635 6635 File Size 3.62 MB 3.62 MB

Chorus:
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
(My soul, my soul, listen to Jesus alone)x4

[Lyrics]

Chorus:
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
(My soul, my soul, listen to Jesus alone)x4

Ver
se 1:
Hlala nay’iNkosi, yokosiza (stay with the Lord, He will help you)
Kuzozonk’inkinga ohlangabezana nazo (Through all the difficulties that you’ll encounter)
Mina ngiyazi, yebo mina ngiyazi (I know, yes I know)
Sekuze kwabalapha unguy’umholi wami (To this very moment, He is still my guide)
uKhuseleko lwami lusezandleni zakhe (My safety is in his hands)
uHlale kunyenami kuzozonk’indawo (He is always with me wherever I go)
Nomangiphina yebo, nomangiphina (Wherever I am, yes wherever I am)
Ngasosonk’iskhathi ngohlala ngithandaza. (I will continue praying all the time)

(Chorus)

Verse 2:
Vuya moya wami, ngob’unomsindisi (Rejoice my soul, because you have a savior)
Abukh’ubumzima ongeke ubufeze (There is no difficulty that u cannot overcome)
Ekuhambeni nase kuphumuleni (In walking and resting)
uY’iNkosi yamakhosi, lizwe malimdumise(Your are the King of kings, let the nation praise Him)
Kuyothi kufik’ixesha, ixesha lokuza kwakhe (When the time of his arrival comes)
Obengilindile, nesibane sami (I will be waiting with my burning lamp)
Ngoba ukholo lwami lobe lufezekile,(Because my faith would be realized)
ngayo leyomini yokufika kwakhe ( on the day He arrives)

(Chorus)


Song by Rebecca Malope
South African Gospel Music in Zulu. Mayo Wami means 'My Soul'.

New Gospel Music, South Africa, South Africa Gospel SongsPosted on

Leave a comment

Your email address will not be published.